Sikkema State / Walta State

Heden ten dage...

Plaats Herbaijum
Gemeente Waadhoeke
Provincie Friesland
Commentaar ? Uw opmerkingen
Datum gegevens ma 15 oktober 2012
Gezien (12 mnd) 119
Aanpassingen (>2019): Gewijzigd
 

Locatie:

Langs de rijksweg Franeker-Harlingen ziet men net voor Herbajum rechts een restant van een poort van de voormalige Sikkema State staan.

Geschiedenis

 

Bouwgeschiedenis:

(Bouw)fase 1 - 15e eeuw t/m 1805
Zichtbare toestand: Intact
De State werd waarschijnlijk in de 15e eeuw, maar mogelijk nog eerder, gebouwd.
Na 1805 is het huis afgebroken. Het poortgebouw en grachtrestanten resten nog.
(Bouw)fase 2 - 1805 t/m heden
Zichtbare toestand: Ongelijk terrein

Bouwgeschiedenis:

De poort is zowel uit rooswinkels als uit kleine gele steen opgebouwd. Het is mogelijk dat de poort oorspronkelijk geheel uit rooswinkels bestond en van toppen was voorzien, en derhalve uit de 16e eeuw kan dateren. De kleinere gele steen zou een verbouwing uit de 17e eeuw kunnen zijn.
De tegenwoordige staat van Friesland uit 1786 beschrijft het volgende: 'State Sikkema, waarvan de poort nog in wezen is. Op hetzelfde adres woonde in 1635 Andries Waltinga en daarna Douwe Walta, oud grietman van Barradeel. Ook op dit adres is geboren de heer Jr. Sikko van Goslinga'.
In het Register van den Aanbrengh wordt gesproken over een Andries van Waltinga, die al in 1546 wordt genoemd. Hij is mogelijk de voorvader van de hierboven genoemde Andries Waltinga.

De gracht, die de state omgeven heeft, is nog gedeeltelijk aanwezig. Thans bevindt zich achter de poort een 20e-eeuwse boerderij. De poort is gedeeltelijk gepleisterd en heeft in 1975 een opknapbeurt ondergaan.
Op een tekening door J. Stellingwerf uit 1722 ziet men hoe de state er vroeger uit heeft gezien.

Verwijzingen

URL Historisch Fryske Akademy
Castlephoto Sikkema State
 

Publicaties:

Ronald Elward - Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, 1990 -- blz 81 (met illustratie)

R.J. Wielinga - Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979 -- blz 39,119 (met illustratie)